سـیـاسـت حـفـظ مـحـرمـانـگـی و حـریــم خـصـوصـی

در این سند اصول محرمانگی اطلاعات گــروه مـهـنـدســی پـویــان و نیز راهکارهای ما برای حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران توضیح داده شده است.