مجوزها

تخصص، تعهدیست که ما به پاس همراهی شما، به آن وفاداریم...

MTCNA

گواهینامه دوره مقدماتی میکروتیک

MTCNA

گواهینامه دوره مقدماتی میکروتیک

MTCNA

گواهینامه دوره مقدماتی میکروتیک

MTCNA

گواهینامه دوره مقدماتی میکروتیک

MUM-MIKROTIK

گواهینامه همایش دوره مقدماتی میکروتیک

MTCWE

گواهینامه دوره وایرلس میکروتیک

MTCSE

گواهینامه دوره امنیت میکروتیک

MTCRE

گواهینامه دوره مسیریابی میکروتیک

ICA

گواهینامه دوره ISA

ICAE

گواهینامه دوره ICAE

VoIP-Engineer

گواهینامه دوره مهندسی وُیپ

VoIP-Security

گواهینامه دوره مهندسی امنیت وُیپ

Panasonic-TES

گواهینامه دوره مهندسی TES

Panasonic-TDE

گواهینامه دوره مهندسی TDE

Panasonic-TDA

گواهینامه دوره مهندسی TDA

OMniLeads-Certified

گواهینامه مهندسی OMniLeads