پشتیبانی سرویس شبکه (حضوری/غیر حضوری)

تعرفه‌ی خدمات پشتیبانی حضوری/غیر حضوری سرویس شبکه سال ۱۴۰۲